פילטר

- מיין לפי סוג

Genres

 

ציר הזמן

No image
23.08.2014
Alaa Fawzy
 
No image
15.08.2014
verra rajan
 

Abgeschlossenes Sammelgebiet Weigoni, A.J.

A.J. Weigoni dokumentiert das politische Programm eines aus dem Alltag hervorgehenden Aufstands der Ohnmächtigen gegen ein System der Lüge. Die Macht der Bürokratie wurde in der DDR ,Macht ...


 

Il fondo del sacco Martini, Plinio

È un libro commovente «Il fondo del sacco», dove il sentimento dominante è la malinconia o – per usare un termine che nell’opera ricorre più volte – il «rincrescere». La malinconia è ...


 

Gli ostaggi Bonalumi, Giovanni

Emilio è un ragazzino e come tutti i ragazzini trascorre le proprie giornate in modo spensierato. Poi d’improvviso il babbo muore e su proposta del parroco il giovane viene inviato a proseguire ...


 

Das Fell der Tante Meri Bauer, Theodora

Na začátku je všechno otevřené. V románu s tajuplným názvem „Das Fell der Tante Meri“ vypráví Theodora Bauerová střídavě o třech postavách: o Ferdlovi, Anni a Karlovi. O ...


 

Das Fell der Tante Meri Bauer, Theodora

Eleinte nyitott minden. A titokzatos címet („Das Fell der Tante Meri“) viselő regényben három figuráról mesél váltakozva Theodora Bauer: Ferdlről, Anniról és Karlról. A három ...


 

Das Fell der Tante Meri Bauer, Theodora

Au début, tout est possible. Dans ce roman au titre énigmatique, « Das Fell der Tante Meri », Theodora Bauer met en scène, à tour de rôle / tour à tour, trois personnages : Ferdl, Anni et ...


 

Das Fell der Tante Meri Bauer, Theodora

Am Beginn ist alles offen. Im Roman mit dem geheimnisvollen Titel „Das Fell der Tante Meri“ erzählt Theodora Bauer abwechselnd von drei Personen: Ferdl, Anni und Karl. Über die „wahren“ ...


 

Das Fell der Tante Meri Bauer, Theodora

At the beginning, everything is up in the air. Theodora Bauer’s cryptically titled novel, “Das Fell der Tante Meri” (“Aunt Meri’s Fur”), narrates the story of three characters  - ...


 

Kindheitswald Laznia, Elke

„A kéz írása tart meg“ Milyen szaga van a múltnak? Mohazöld, mint a gyermekkor erdejének? Vagy porszürke, mint a szülői háznak, amely mindig csak befelé vetett árnyékot? Nem ...


 

Kindheitswald Laznia, Elke

„Psaní rukou mě drží“ Jak voní minulost? Mechovou zelení jako les dětství? Nebo zaprášenou šedí jako rodný dům, který vrhá stíny jen dovnitř? Jen sám žádné stíny ...


 

Kindheitswald Laznia, Elke

  « C’est le geste de l’écriture qui me fait tenir » Quelle est l’odeur du passé ? Vert mousse comme la forêt de notre enfance ? Ou d’un gris poussiéreux comme la maison ...


 

Kindheitswald Laznia, Elke

„Es hält mich die Schrift der Hand“ Wie riecht Vergangenheit? Moosgrün wie der Kindheitswald? Oder staubgrau wie das Elternhaus, das seine Schatten nur nach innen wirft? Bloß selbst ...


 

Kindheitswald Laznia, Elke

“Writing holds my hand” How does the past smell? Like the green moss of the titular “childhood forest”? Or the gray dust of the childhood home, casting inward shadows? The important ...


 

Vom Gebrauch der Wünsche Mischkulnig, Lydia

Nagyszerűen kezdődik a könyv. A cselekmény helyszíne egy sieveringi birtok, amely „egy elűzött család tulajdonát képezte valaha“. Ide költözik anyjával a kis Leon. „A fosszilis ...