פילטר

- מיין לפי סוג

Genres

 

ציר הזמן

Kindheitswald Laznia, Elke

„A kéz írása tart meg“ Milyen szaga van a múltnak? Mohazöld, mint a gyermekkor erdejének? Vagy porszürke, mint a szülői háznak, amely mindig csak befelé vetett árnyékot? Nem ...


 

Kindheitswald Laznia, Elke

„Psaní rukou mě drží“ Jak voní minulost? Mechovou zelení jako les dětství? Nebo zaprášenou šedí jako rodný dům, který vrhá stíny jen dovnitř? Jen sám žádné stíny ...


 

Kindheitswald Laznia, Elke

  « C’est le geste de l’écriture qui me fait tenir » Quelle est l’odeur du passé ? Vert mousse comme la forêt de notre enfance ? Ou d’un gris poussiéreux comme la maison ...


 

Kindheitswald Laznia, Elke

„Es hält mich die Schrift der Hand“ Wie riecht Vergangenheit? Moosgrün wie der Kindheitswald? Oder staubgrau wie das Elternhaus, das seine Schatten nur nach innen wirft? Bloß selbst ...


 

Kindheitswald Laznia, Elke

“Writing holds my hand” How does the past smell? Like the green moss of the titular “childhood forest”? Or the gray dust of the childhood home, casting inward shadows? The important ...


 

Vom Gebrauch der Wünsche Mischkulnig, Lydia

Nagyszerűen kezdődik a könyv. A cselekmény helyszíne egy sieveringi birtok, amely „egy elűzött család tulajdonát képezte valaha“. Ide költözik anyjával a kis Leon. „A fosszilis ...


 

Vom Gebrauch der Wünsche Mischkulnig, Lydia

Tato kniha začíná fulminantně. Děj se odehrává na usedlosti v Sieveringu, pocházející „z majetku vyhnané rodiny“, do níž se nastěhuje malý Leon se svou matkou. „Fosilní ...


 

Vom Gebrauch der Wünsche Mischkulnig, Lydia

Voilà un livre qui démarre sur les chapeaux de roues. (La scène se passe) L’action se déroule dans une propriété de Sievering « ayant appartenu à une famille (déplacée) forcée à ...


 

Vom Gebrauch der Wünsche Mischkulnig, Lydia

Dieses Buch beginnt fulminant. Schauplatz der Handlung ist ein Anwesen in Sievering, das „aus dem Besitz einer vertriebenen Familie“ stammt, und in das der kleine Leon mit seiner Mutter ...


 

Vom Gebrauch der Wünsche Mischkulnig, Lydia

This book starts off explosively. The setting is an estate in Sievering, an outer district of Vienna. This is “the erstwhile property of a displaced family,” where young Leon and his mother go ...


 

Der Allesforscher Steinfest, Heinrich

Co je všebadatel? Člověk, který bádá o Všechnu, nebo někdo, kdo bádá o všem? Tím si láme hlavu dospívající Sixten Braun, který ve starém, osamělém učenci v podkroví ...


 

Der Allesforscher Steinfest, Heinrich

Mi is tulajdonképpen egy mindenkutató? Olyan ember, aki a mindenséget kutatja, vagy inkább olyan, aki mindent kikutat? Ezen töpreng a serdülő Sixten Braun, amikor megismer egy ...


 

Der Allesforscher Steinfest, Heinrich

Qu’est-ce qu’un explorateur universel ? Quelqu’un qui explore le Tout ou quelqu’un qui explore tout ? C’est ce que se demande l’adolescent Sixten Braun lorsqu’il en découvre un ...


 

Der Allesforscher Steinfest, Heinrich

Was ist ein Allesforscher? Ein Mensch, der das Alles erforscht oder einer, der alles erforscht? So sinniert der heranwachsende Sixten Braun, der in einem alten, einsamen Gelehrten im Dachgeschoss ...


 

Der Allesforscher Steinfest, Heinrich

The title of Heinrich Steinfest’s new novel could be translated as ‘The Everything Researcher.’ But what does that mean exactly - someone who researches everything that has ever existed, or ...


 

Der Allesforscher Steinfest, Heinrich

Was ist ein Allesforscher? Ein Mensch, der das Alles erforscht oder einer, der alles erforscht? So sinniert der heranwachsende Sixten Braun, der in einem alten, einsamen Gelehrten im ...